คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น

ภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2557

 

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและงานพีธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปี 2557

 

ประกาศ เรื่อง ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยามและกลยุทธ์ วิทยาการแพทย์ทางเลือก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc@chandra.ac.th