ประกาศ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบโควตาเรียนดี

รายละเอียดของข่าวประกาศ

!!! คลิกสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา(กลุ่มนักศึกษาโควตาเรียนดี)ตารางกำหนดการออกข้อสอบและการติวการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน

ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนจีน

ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปี 2557

ประกาศ เรื่อง ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยามและกลยุทธ์ วิทยาการแพทย์ทางเลือก

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc@chandra.ac.th