โครงการสุขภาพดีปีที่ 75
   วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม“ตรวจและฝังเข็มฟรี”
โดย นศ.แพทย์แพทย์จีนภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญ

เริ่มโครงการ     7   กันยายน 2558   ถึง      17 กุมภาพันธ์ 2559   รับจำนวนจำกัด   40 คน / วัน
เปิดให้บริการ      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา             08.00  –  15.00
 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7

หมายเหตุ  ค่ารักษาบริการอื่นๆ เช่น ยาสมุนไพร ครอบแก้ว จัดกระดูก คิดค่าบริการตามปกติ

ประกาศ วันหยุดทำการสถานพยาบาลแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558(วันปิยมหาราช)

 

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมได้จัดพิธีมอบปริญญาบัตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต    มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ตกลงทำความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยมีคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานพิธี

ภาพกิจกรรม

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2558

ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2558

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc.chandra.ac.th@gmail.com