ประกาศการรับสมัครนักศึกษา (ระบบรับตรง) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 ผู้สมัครนำหลักฐานการสมัครไปชำระค่าสมัคร ผ่านธนาคารทหารไทย ทุกสาขาตั้งแต่ 2 -12 พฤษภาคม 2557 โดยสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม
ชำระเงินผ่านธนาคาร จากเมนู ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร แล้วนำหลักฐานการชำระเงิน ติดตัวมาในวันสอบสัมภาษณ์

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศขั้นตอนการแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

 

 

 

ประกาศ กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดสอบประมวลความรู้รายวิชาชีพแพทย์แผนจีน

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน

รายละเอียดกำหนดเวลาดังนี้

หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน

ประกาศ เชิญศิษย์เก่าบัณฑิตแพทย์จีน เข้าร่วมโครงการ" ฝังเข็ม วันวิสาขบูชา พุทธมหาบารมี"

ณ วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13 พฤษภาคม 2557 ต่อติดฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ

ข่าวอื่นๆ

ประกาศ วันหยุดทำการสถานพยาบาลแพทย์แผนจีน มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดือนเมษายน

วันที่7-12-16-28-29

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc@chandra.ac.th