คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเชียงราย
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
เวลา 8.30 - 13.00 น.
ณ อาคารอธิการบดี ชั้น 4 และวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2557

 

 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสการพัฒนาการแพทย์แผนจีน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00- 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปี 2557

 

ประกาศ เรื่อง ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยามและกลยุทธ์ วิทยาการแพทย์ทางเลือก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc@chandra.ac.th