ลงทะเบียนแสดงความจำนงเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตด้วยระบบOn-line ด้วย URL ข้างล่างนี้

ตารางอบรมภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา รุ่นที่11 (กลุ่มที่1)

ตั้งแตวันที่18 เมษายน - 29 กรกฎาคม 2559

ประกาศ การจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เข้าสู้เว็บไซค์ สถานพยาบาลแพทย์ทางเลือก

แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน

ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2558

ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2558

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง ประชุมลงนามแบบยืนยันฯ ภาคเรียนที่ 3/2558 (รอบแก้ไข)

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7842   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc.chandra.ac.th@gmail.com