ประกาศการรับสมัครนักศึกษา (ระบบโควตาเรียนดี)

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559
 
เอกสารการรับสมัครนักศึกษา

 

ประกาศการรับสมัครนักศึกษา (ระบบรับตรง)

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารการรับสมัครนักศึกษา

เข้าระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ประกาศ เรื่องกำหนดการสอบและคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน

ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมได้จัดพิธีมอบปริญญาบัตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต    มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ตกลงทำความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยมีคุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานพิธี

ภาพกิจกรรม

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2558

ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2558

ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc.chandra.ac.th@gmail.com