บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 6 - 8 มกราคม 2558

ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว

ประกาศ เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน

ประกาศ เรื่องกำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2557

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2557

ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2557

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc.chandra.ac.th@gmail.com