ประกาศการรับสมัครนักศึกษา (ระบบรับตรง)

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารการรับสมัครนักศึกษา

เข้าระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

รุ่นที่ 11 ประจำการศึกษา 2559(ระบบโควตาเรียนดี)

ประกาศ กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2558

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบและคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน

ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษาประจำการศึกษา 2558

ตารางเรียน - ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2558

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ

ประกาศ วันหยุด สถานพยาบาลแพทย์แผนจีน วันที่ 22 ก.พ 59(วันมาฆบูชา)

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc.chandra.ac.th@gmail.com