ประกาศ กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556

 

 

ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดสอบประมวลความรู้รายวิชาชีพแพทย์แผนจีน

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน

รายละเอียดกำหนดเวลาดังนี้

หนังสือรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน หลักสูตรปริญญา สาขาการแพทย์แผนจีน

วิทยาลัยฯ จัดงาน สืบสานประพณีสงกรานต์ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

วันที่ 21 เมษายน 2557 ห้อง 2682 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 8

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกร่วมกับสมาคมการแพทย์แผนจีนจัดอบรม เรื่อง สิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา10.00-12.00 น. โดยมีศิษย์เก่าและนักศึกษาแพทย์จีนเข้าร่วมการอบรม

ประกาศ เชิญศิษย์เก่าบัณฑิตแพทย์จีน เข้าร่วมโครงการ" ฝังเข็ม วันวิสาขบูชา พุทธมหาบารมี"

ณ วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13 พฤษภาคม 2557 ต่อติดฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาฯ

ข่าวอื่นๆ

ประกาศ วันหยุดทำการสถานพยาบาลแพทย์แผนจีน มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดือนเมษายน

วันที่7-12-16-28-29

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์เบอร์ตรง 02-513-7839   และเบอร์อัตโนมัติ 02-9426900-99 กดต่อ  สถานพยาบาล 5179-5157 เวชระเบียน 5184  ห้องยา 5182  Fax 02-513-7842
 Email:amc@chandra.ac.th