04-10-65 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 
26-09-65 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องกำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
24-08-65 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 
11-08-65 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 
03-08-65 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องกำหนดสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 
14-06-65 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
07-06-65 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
31-05-65 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องกำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 
12-04-65 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
12-04-65 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่องกำหนดการสอบและคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ประจำปี พ.ศ.2565