https://www.chandra.ac.th/index.php


09-04-64 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564 
02-04-64 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564 
10-03-64 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบและคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 
03-01-64 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แจ้ง qr code กลุ่มเรียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563 
03-01-64 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แจ้ง qr code กลุ่มเรียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563 
03-01-64 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แจ้ง qr code กลุ่มเรียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563