https://www.chandra.ac.th/index.php

 
 คู่มือการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
 คู่มือการจัดการความรู้ (KM) ประเด็น เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยกำหนดลักษณธ และตำแหน่งของการเปลี่ยนแปลงโรคระบบประสาท" 
 คู่มือการจัดการความรู้ (KM) ประเด็น เรื่อง "การพัฒนาโจทย์วิจัยและการจัดความรู้คลินิกวิจัย" 
คู่มือการจัดการความรู้ (KM)  เรื่อง "การนวดทุยหนา" 
 คู่มือการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง "การจัดการความรู้การเขียนตำราเพื่อเข้าสู้ตำแหน่ง"
 คู่มือการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยประเด็น " กระบวนการจัดการความรู้ในการทำวิจัยในมนุษย์ "