05-03-63 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบและคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์จีน ประจำปี พ.ศ.2563 
21-02-63 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2562 
17-02-63 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวิชาการ "ศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก"
                       - กำหนดการโครงการสัมมนาวิชาการ "ศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก"
                       - บัตรจอดรถ(กรุณาPrint)และแผนที่สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "ศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก"
31-01-63 : โครงการอบรมวิชาการ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563  
18-12-62 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษาที่ 2562 
13-12-62 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษาที่ 2562 
11-12-62 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษาที่ 2562