05-05-63 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
05-05-63 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์จีน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
24-04-63 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์จีน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
18-04-63 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์จีน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
05-03-63 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบและคุณสมบัติของผู้สอบประมวลความรู้วิชาชีพแพทย์จีน ประจำปี พ.ศ.2563 
21-02-63 : ประกาศวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2562