ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์  พวงนาค

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5151

 

นายวรวีร์  สีมาชัยบวร

รองคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

(ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา)

IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5185

นายเมธี  รุ่งโรจน์สกุล

รองคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

(ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)

IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5153