พิธีไหว้ครูและรำลึกบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมสุคนธบำบัด
อบรมจิตวิทยาให้กับนักศึกษาแผนจีน
ประชุมวิชาการการแทพย์แผนจีนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
ทำบุญวันครบรอบมหาวิทยาลัย 80 ปี และประชุมบุคลากร
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563
กิจกรรมให้ความรู้ชุมชนเลิศอุบล4 การผลิตน้ำมันนวดและต้มสมุนไพร
กิจกรรมแพทย์จีนรวมใจภักดิ์จิดอาสาเพื่อประชาพ้นโรค ร.10 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2563
 ประชุมติดตามผลการลงชุมชน
กีฬาบุคลากรภายใน ประจำปี 2562
 กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อน้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาศ ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
อบรมจิตตวิทยาระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับสมาคมแพทย์จีนแห่งประเทศไทยในงานประชุมแพทย์จีนโลก
บริการวิชาการลงชุมชนสอนรำพัดให้ชุมชนเฟรนชิส
สมาคมแพทย์จีนแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
รูปกิจกรรมรำลึกบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ประจำปีการศึกษา 2562
รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี 2562
งานถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด "ห่อหมก" 
ประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2562
แข่งขันประกวดรำพัดของนักศึกษาแพทย์ทางเลือก
อบรมการเขียนแผนการสอนของคณาจารย์วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดนของนักศึกษาแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จัดโครงการบรูณาการผลการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ให้แก่ชุมชนเฟรนชิพ
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางตำแหน่งของบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
คณะผู้บริหารคณาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกให้การต้อนรับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
กิจกรรมอบรมศาสตร์การแพทย์แผนจีน "ทุยหนา" 
รูปปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์จีน 2562
 กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ครั้งที่ 1/2562 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2562
 พิธีประสาทปริญญาบัตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำปีการศึกษา 2562
ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
งานทำบุญปีใหม่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
งานราชภัฏวิชาการ
กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ครั้งที่ 3/2561 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีลาดพร้าว เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561
ประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีนระดับชาติ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม
จัดกิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ด้วยการรักษาโรคตามแนวทางแพทย์ทางเลือก"วันไลออนส์สากลบริการปี 2561" ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45
มหาวิทยาลัยการแพทย์เหลียวหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนตามหลักสูตรการแพทย์แผนจีนตาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม mou สมาคมแพทย์จีน ประเทศไทย
พิธีเชิดชูเกียรติ เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และ คนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 78 ปี
กิจกรรมรำลึกบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2561
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR ประจำปี 2561
แพทย์แผนจีนร่วมใจภักดิ์จิตอาสาเพื่อประชาพ้นโรค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 คณะศึกษาดูงานกระทรวงสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเจียงซี มณฑลเจียงซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 คณะผู้บริหารกรมบริหารยาแผนโบราณจีน กระทรวงสาธารณสุข สาธารณะรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กระทรวงสาธารณสุขกานชู มลฑลกานชู สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการอนุรักษ์มรดกไทย (ถนนวัฒนธรรม) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
สืบสานประเพณีสงกานต์ประจำปี 2561
กิจกรรม QA Day 2561
พิธีมอบปริญญาบัตรการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำปีการศึกษา 2561
งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมรำลึกบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
งานไทย-เซียงไฮ้ ครั้งที่ 30
ลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
กิจกรรมรำลึกบูรพคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมธรรมะรับอรุณ ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบ ๗๗ ปี