ปีพุทธศักราช 2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน มณฑล ฟูเจี้ยน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 และได้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ อธิการบดีในขณะนั้น ได้ลงนามแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์พรผจง  เลาหวิเชียร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกเป็นคนแรก โดยวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีกิจกรรมสำคัญและมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
12 มีนาคม 2549           ลงนามความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนกับสมาคมแพทย์จีน ในประเทศไทย
14 ธันวาคม 2549          วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เปิดสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน
                                  เพื่อเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
และบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพ
                                  ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแก่บุคคลทั่วไป
30 ธันวาคม 2549         เจรจาความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน
                                 กวางสี
8 พฤษภาคม 2550       เจรจาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทาง การวิจัยและงานด้านโรงพยาบาลกับมหาวิทยาลัยการแพทย์
                                 แผนจีนยูนนาน
29 พฤษภาคม 2550     ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์แผนจีนกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางสี
22 พฤษภาคม 2551     ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการโรงพยาบาลกรุงเทพ
25 สิงหาคม 2552        ลงนามความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลสินแพทย์ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
1 ตุลาคม 2552            รองศาสตราจารย์ปรานี ปิ่นเงิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
23 ธันวาคม 2552        นางสาวนฤมล พลายงาม ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
10 พฤษภาคม 2553     ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนฉบับเพิ่มเติมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน
17 ตุลาคม 2554         นายเอนก เทียนบูชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและงานอาคารสถานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการ
                                แทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
22 กุมภาพันธ์ 2555     สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีมติเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
14 เมษายน 2555        นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี
                                วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
15 พฤษภาคม 2555     ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน
                                 เหลียวหนิง
11 ตุลาคม 2555          ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและตรวจสอบภายใน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษา
                                 ราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1 ธันวาคม 2555          ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยกับ โรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
                                แห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
10 เมษายน 2556        นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
                                การแพทย์ทางเลือก
7 ตุลาคม 2556           ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
22 พฤศจิกายน 2556   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
15 มิถุนายน 2558       ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย ฉบับเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน
                                เหลียวหนิง
16 กันยายน 2559       นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัย
                                การแพทย์ทางเลือก
19 มกราคม 2560       นายพิสุทธิ์ พวงนาค พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
                               ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
4 เมษายน 2560         บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แห่งราชอาณาจักรไทย และ ศูนย์วิจัยสมุนไพร
                               และการแพทย์แผนจีน มณฑลเหลียวหนิง โรงพยาบาลสาธิตแห่งที่ 2 สังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง
                               แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
29 มิถุนายน 2560      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือรหะว่าง วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                               และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
18 กรกฎาคม 2560    นางพิมลรัตน์  วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี
                               วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
1 พฤศจิกายน 2560    นายพิสุทธิ์  พวงนาค พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก