นายสุทธิสกนธ์  วรรธนะชัยแสง
ตำแหน่ง อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
(ประธานหลักสูตรวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก)
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5152

 

ศาสตราจารย์เฉา จั้ว จวิน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5184

 

 

นายพัฒนพงศ์  จินดามงคล
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตร
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5181

 

นางสาวกฤษณา  มณีรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5181

 

นางสาวมัทนพัชร  แพรเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5152

 

 

นายธนภัทร  จินตกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5153

 

 

นางสมลักษณ์  วัฒนสารสมบูรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5152

 

 

นายเมธี  รุ่งโรจน์สกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5153


  

นายปวรุตม์  ศรีเหรา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

 

 

นายเสกข์วิศิษย์  แสงฟ้าธนสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก

 

 

นายวรวีร์  สีมาชัยบวร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5152

 

 

นางสาวทิพย์วรินทร  ดุสิตาศิริสกุุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5152

 

 

นางสาวน้ำทิพย์  แซ่ว่อง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5181

 

 

นายเจียง  เหว่ย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5153