นางวรรณธิดา  รักษากุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก)
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5158

 

 

นางสาวกตัญญู  กองหาญ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5159

 
 

 

 


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5182

 

 

 

นายฤทธิ์  มุขเงิน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5189

 

นายวรวิทย์  ราชมภู
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5158

 

 

นางสาวนิศรินทร์  ฉายแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5156

 

 

นางสาวพจมาศ  หัสกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5155

 

นางสาววรรณวิมล  พุ่มอาศัย
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
IP Phone : 02-942-6800 ต่อ 5156