สรุปประเด็นการจัดการความรู้(KM) ด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
  สรุปการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
  คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 ผลกระทบของการบังคับใช้ เกณฑ์ใหม่และแนวทางปฏิบัติในการขอตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) 
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
 คู่มือการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง " การจัดการความรู้การเขียนตำราเพื่อเข้าสู้ตำแหน่ง " 
 คู่มือการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยประเด็น " กระบวนการจัดการความรู้ในการทำวิจัยในมนุษย์ " 
 คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ ขั้นตอนการทำบัวลอยแปะก๊วย
 
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2560
 วารสารงานประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีน"ศาสตร์การแพทย์แผนจีนบนเส้นทางสายไหม"
วาารสารงานประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีน "The International Conference College of Alternative Medicine, chandrakasem Rajabhat University 2020"