ใบลาอุปสมบท
  ใบลาไปต่างประเทศ
  ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  หนังสือขอลาออกจากราชการ
  ขอยกเลิกวันลา
ใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน
  ใบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน/ให้บุคคลากรปฏิบัติหน้าที่แทน (เฉพาะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก)


แผน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2564
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
 แบบฟอร์มต่างๆ
กระบวนการจัดกิจกรรม/รายงานผลการจัดกิจกรรม
ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 


ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แจ้งซ่อมงานไฟฟ้า
แจ้งซ่อมงานซ่อมบำรุง (ประปา อาคาร)
แบบฟอร์มการนำครุภัณฑ์ออกนอกสถานที่(พ.11)
ใบเสนอราคาบริษัท (พ.05)
ใบเสนอราคาบุคคล (พ.06)
ใบแจ้งซ่อม (พ.04)
ใบขอยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน (พ.08)
ใบขอยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ภายนอกสถานที่ราชการ (พ.09)
ใบสำคัญรับเงิน (พ.07)
รายการเสนอเพื่อสั่งซื้อสำนักงาน (พ.10)
 แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย 2564
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม